ខ្ញុំ​យល់​សប្តិ​ឃើញ​ពូ​របស់​អតីត​គូដណ្តឹង​ខ្ញុំ​ស្នើ​មក​ពូ ហើយ​ពូ​គាត់​ជា​បុរស​ចំណាស់​សក់​ស ខ្ញុំ​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ចំពោះ​ការ​ភ្ជាប់​ពាក្យ​នេះ ។