ខ្ញុំបង្កើត istikhara សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ខ្ញុំបានឃើញក្នុងសុបិនមួយថាខ្ញុំកំពុងបើកឡានពណ៌ស ប៉ុន្តែផ្លូវរបស់ខ្ញុំពោរពេញដោយការលំបាក និងភាពមិនប្រក្រតី ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងរន្ធ ហើយមានជំនួយ។