ខ្ញុំជាក្មេងស្រីនៅលីវ 17 ឆ្នាំ។
ខ្ញុំបានឃើញក្នុងសុបិន្ដរបស់ខ្ញុំមានយុវជន៤នាក់ ហើយខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ ហើយយើងមិនមែនជាមនុស្សទេ តែមុខយើងជាមនុស្ស។មានមនុស្សម្នាក់និយាយពាក្យអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំស្រលាញ់គាត់ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ទេ។ គាត់ឈរនៅលើទីខ្ពស់ និងក្រោមសមុទ្រ ពេលគាត់និយាយពាក្យទាំងនេះ ខ្ញុំដួលសន្លប់ ហើយរត់ទៅទម្លាក់ខ្លួន ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំ ហើយអាចថាគាត់ឱបខ្ញុំ ខ្ញុំមិនចាំទេ
ចាំបន្តិច យុវជនម្នាក់បានស្នើមកខ្ញុំប្រហែល 4 ថ្ងៃមុន ហើយគាត់កំពុងនាំយើងទៅជិត
សូមឆ្លើយអោយបានលឿន សូមអរគុណ