ខ្ញុំសុបិនថាខ្ញុំកើតមកលើយើង ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននាងបានស្លាប់ ហើយមានបញ្ហាជាច្រើននៅជុំវិញខ្ញុំ ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសុបិន ខ្ញុំបានរកឃើញថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅមានជីវិតនៅឡើយ។