ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ការ​ពន្យល់ ខ្ញុំ​យល់​សប្តិ​ឃើញ​ពពែ​សម្រាល​បាន​៣ ហើយ​ពពែ​ធំ​បាន​មក​ស៊ី​វា ហើយ​ខ្ញុំ​ព្យាយាម​ការពារ​វា ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​មិន​បាន ហើយ​ខ្ញុំ​រវល់​ព្រោះ​មាន​កូន​មួយ​ទៀត​កើត​នៅ​ដដែល។ ដល់ពេលហើយ ខ្ញុំរវល់ការពារនាង