សូមពន្យល់ខ្ញុំពីសុបិនដែលខ្ញុំមាន
ខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅក្នុងវិហារមួយរង់ចាំការអធិស្ឋានពេលថ្ងៃត្រង់ ហើយវិហារនេះនៅជិតសមុទ្រ ហើយខ្ញុំបានឃើញពីសមុទ្រថាវាមានរលកធំៗ ហើយខ្ញុំក៏ដួលក្នុងទិដ្ឋភាពនេះ ពេលនោះរលកបានមកខាងខ្ញុំ ដូច្នេះខ្ញុំ សូម​ឲ្យ​ដៃ និង​មុខ​របស់​ខ្ញុំ​រលុង​ចេញ​ពី​ទឹក រួច​ខ្ញុំ​បាន​ជូត​ខ្លួន​ខ្ញុំ​មួយ​ចំនួន ហើយ​ភ្លៀង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្លាក់​ចុះ បន្ទាប់​មក Iqamah សម្រាប់​ការ​អធិស្ឋាន