ការបកស្រាយចៃធ្លាក់ពីសក់ក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីរៀបការ