ការបកស្រាយសំខាន់បំផុតនៃការឃើញមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសុបិនមួយខណៈពេលដែលគាត់នៅរស់