ការបកស្រាយនៃការផ្តល់ប៊ិចក្នុងសុបិនដល់ស្ត្រីដែលរៀបការ