ការបកស្រាយបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ