ការបកស្រាយសុបិននៃការរួមភេទជាមួយមនុស្សចម្លែកសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ