ការបកស្រាយសុបិននៃការរួមភេទជាមួយមនុស្សដែលស្គាល់សម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ