ការបកស្រាយសុបិននៃអ្នកស្លាប់បានរស់ឡើងវិញដោយ Ibn Sirin