ការបកស្រាយសុបិនអំពីកាក់នៅក្នុងដៃសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ