ការបកស្រាយសុបិនអំពីការចាក់ថ្នាំនៅក្នុងដៃសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ