ការបកស្រាយសុបិនអំពីការចុះជណ្តើរសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ