ការបកស្រាយសុបិនអំពីការច្របាច់សុដន់សម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ