ការបកស្រាយសុបិនអំពីការញ៉ាំសាម៉ូសាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ