ការបកស្រាយសុបិនអំពីការបាត់បង់ក្មេងស្រីទៅស្ត្រីដែលលែងលះ