ការបកស្រាយសុបិនអំពីការរួមភេទសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ