ការបកស្រាយសុបិនអំពីការលោតពីកន្លែងខ្ពស់យ៉ាងងាយស្រួល