ការបកស្រាយសុបិនអំពីកំណើតរបស់កុមារចាស់ជាងអាយុរបស់គាត់សម្រាប់បុរស