ការបកស្រាយសុបិនអំពីចៃនៅលើសក់របស់ក្មេងប្រុសសម្រាប់ស្ត្រីលែងលះ