ការបកស្រាយសុបិនអំពីទិដ្ឋភាពស្របច្បាប់របស់ក្មេងស្រីនៅលីវ