ការបកស្រាយសុបិនអំពីទឹកដោះគោដែលចេញពីសុដន់សម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ