ការបកស្រាយសុបិនអំពីធម្មជាតិនិងទន្លេសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ