ការបកស្រាយសុបិនអំពីធម្មជាតិពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ