ការបកស្រាយសុបិនអំពីនរណាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានក្លិនមិនល្អចំពោះស្ត្រីដែលរៀបការ