ការបកស្រាយសុបិនអំពីនរណាម្នាក់ព្រមានខ្ញុំអំពីអ្វីមួយសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ