ការបកស្រាយសុបិនអំពីនរណាម្នាក់សម្លាប់ខ្ញុំចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ