ការបកស្រាយសុបិនអំពីនរណាម្នាក់សម្លាប់ខ្ញុំសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ