ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីពស់នៅក្នុងផ្ទះហើយសម្លាប់ពួកគេសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ