ការបកស្រាយសុបិនអំពីមនុស្សស្លាប់ ត្រឡប់មករស់វិញសម្រាប់បុរស