ការបកស្រាយសុបិនអំពីម្ជុលវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ