ការបកស្រាយសុបិនអំពីសេចក្តីអំណរនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ