ការបកស្រាយសុបិនអំពីសេចក្តីអំណរនៅផ្ទះសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ