ការបកស្រាយសុបិនអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្រុសដែលបានរៀបការជាមួយស្ត្រីដែលលែងលះ