ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីការចាប់ពង្រត់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងការត្រឡប់មកវិញរបស់គាត់។