ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីក្លិនមិនល្អនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ