ការបកស្រាយសុបិនអំពីទិដ្ឋភាពស្របច្បាប់របស់ស្ត្រីនៅលីវពីនរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនស្គាល់