ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការរួមភេទជាមួយខ្ញុំ