ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីពស់នៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់បុរសរៀបការ