ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីម្តាយរបស់ខ្ញុំដេញខ្ញុំឱ្យស្ត្រីរៀបការ