ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីម្តាយរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងរត់តាមខ្ញុំ