ការបកស្រាយសុបិន្តអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្រុសខ្ញុំជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ