ការបកស្រាយសុបិន្ត ចាក់ដោយកាំបិតសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ