ការបកស្រាយអំពីការឃើញម៉ាស៊ីនដេរនៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ