ការបកស្រាយអំពីការឃើញសេកពណ៌បៃតងនៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ