ការបកស្រាយអំពីការឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងការងារនៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីដែលរៀបការ