ការបកស្រាយអំពីការឡើងជណ្តើរជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុងសុបិនសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ